Sunday, April 5, 2009

ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ – ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ( ಅಪ್ಡೇಟ್ )


ವಾಟ್ ವೀ ದೋ ಟುಡೇ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ಹಸ ಕೊನ್ಸೆಕುಎನ್ಕೆಸ ಥಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಂತುರಿ ಒರ ಮೊರೆ. ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಟ್ ಚೇಂಜ್ ಥಟ್ ಇಸ್ ದುಎ ಟು ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆವೆರ್ಸಿಬ್ಲೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸೀಅಬ್ಲೆ ಫುತುರೆ. ದಿ ಹೀಟ್ ತ್ರಪ್ಪಿಂಗ್ ಗಸೆಸ್ ವೀ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ತೋ ದಿ ಅತ್ಮೊಸ್ಫೆರೆ ಇನ್ ೨೦೦೮ ವಿಲ್ ಸತಿ ತೆರೆ ಉನ್ತಿಲ್ ೨೧೦೮ ಅಂಡ್ ಬೇಯೊಂದ್. ವೀ ಅರೆ ಥೆರೆಫಾರೆ ಮಕಿಂಗ್ ಚೋಇಸೆಸ್ ಟುಡೇ ಥಟ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ಫೆಚ್ತ್ ಔರ್ ಓವನ್ ಲಿವೆಸ್, ಬಟ್ ಎವೆನ್ ಮೊರೆ ಸೊ ದಿ ಲಿವೆಸ್ ಆಫ್ ಔರ್ ಚಿಲ್ದ್ರೆನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಂದ್ಚಿಲ್ದ್ರೆನ್. ದಿಸ್ ಮಕೆಸ್ ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ದಿಫ್ಫೆರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಮೊರೆ ದಿಫ್ಫಿಚುಲ್ತ್ ತಂ ಒಥೆರ್ ಪೋಲಿಚಿ ಚಲ್ಲೆನ್ಗೆಸ್.

ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದಿ ದೆಫಿನಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಸುಎ ಆಫ್ ಔರ್ ಗೆನೆರಶನ್. ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಉಳ್ತಿಮತೆಲ್ಯ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಷ್ಪನ್ದಿನ್ಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೋತೆನ್ತಯಾಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಳರ್ಗಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ರೀದೊಂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್ ದೆವೆಲೋಪಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಪಬಿಲಿತಿಎಸ್ ಥಟ್ ಎಂಪೋವೆರ್ ತೆಂ ಟು ಮೇಕ್ ಚೋಇಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಲೆಅದ್ ಲಿವೆಸ್ ಥಟ್ ಥೆಯ್ ವಲುಎ. ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ತ್ರೆತೆನ್ಸ್ ಟು ಇರೋದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ರೀದೊಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೋಇಚೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ತೋ ಕುಎಸ್ತಿಒನ ದಿ ಎನ್ಲಿಘ್ತೆನ್ಮೆಂತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪ್ಲೆ ಥಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಫುತುರೆ ಲುಕ್ ಬೆತ್ತೆರ್ ತಂ ದಿ ಪಸ್ಟ್.

ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದಿಫ್ಫೆರೆಂತ್ ಫ್ರೊಂ ಒಥೆರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ಸ್ ಫಾಸಿಂಗ್ humanity—and ಇಟ್ ಚಲ್ಲೆನ್ಗೆಸ್ ಅಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಿಫ್ಫೆರೆನ್ಟ್ಲ್ಯ್ ಅಟ್ ಮನಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಅಬೋವೆ ಆಲ್, ಇಟ್ ಚಲ್ಲೆನ್ಗೆಸ್ ಅಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೆಂಸ್ ಟು ಲೈವ್ ಅಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕಾಲೋಗಿಕಾಲ್ಲ್ಯ್ ಇನ್ತೆರ್ದೆಪೆನ್ದೆಂತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಮ್ಮುನಿಟಿ. ಎಕಾಲೋಗಿಕಾಲ್ ಇನ್ತೆರ್ದೆಪೆನ್ದೆನ್ಚೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಬ್ಸ್ತ್ರಚ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೀ ಲೈವ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಟ್ ಇಸ್ ದಿವಿದೆದ್ ಅಟ್ ಮನಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಪೀಪಲ್ ಅರೆ ಸೇಪರತೆದ್ ಬಿ ವಸ್ತ ಗುಲ್ಫ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಒಪ್ಪೋರ್ತುನಿಟಿ. ಇನ್ ಮನಿ ರೆಗಿಒಂಸ್, ರಿವಲ್ ನಟಿಒನಲಿಸ್ಮ್ಸ್ ಅರೆ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಆಲ್ ಟೂ ಒಫ್ತೆನ್, ರೆಲಿಗಿಔಸ, ಕಲ್ತುರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅರೆ ತ್ರೆತೆದ್ ಅಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿವಿಸಿಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಫ್ಫೆರೆನ್ಚೆ ಫ್ರೊಂ ಒತ್ಹೆರ್ಸ್. ಇನ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥೆಸೆ ದಿಫ್ಫೆರೆನ್ಸೆಸ್, ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋವಿದೆಸ್ ಅ ಪೋತೆಂತ್ ರೆಮಿನ್ದೆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಥಟ್ ವೀ ಶೇರ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥ್. ಆಲ್ ನತಿಒಂಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಶೇರ್ ದಿ ಸಮೆ ಅತ್ಮೊಸ್ಫೆರೆ. ಅಂಡ್ ವೀ ಓನ್ಲಿ ಹವೆ ಒನ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎವಿದೆನ್ಚೆ ಥಟ್ ವೀ ಅರೆ ಒವೆರ್ಲೋದಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ರ್ಯಿಂಗ್ ಕಾಪಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ್’ಸ ಅತ್ಮೊಸ್ಫೆರೆ. ಸ್ತೋಕ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಸೆಸ್ ಥಟ್ ತ್ರಪ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಥ್’ಸ ಅತ್ಮೊಸ್ಫೆರೆ ಅರೆ ಅಚ್ಚುಮುಳತಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎನ್ ಉನ್ಪ್ರೇಸೆದೆನ್ತೆದ್ ರೇಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಕೊನ್ಕೆನ್ತ್ರತಿಒನ್ಸ ಹವೆ ರೆಅಚೆದ್ ೩೮೦ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ (ಪ್ಪ್ಮ್) ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನ್ ದಿಒಕ್ಷಿದೆ ಎಕುಇವಲೆನ್ತ (ಓ೨ಎ) ಎಕ್ಷ್ಕೇದಿನ್ಗ ದಿ ನತುರಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ೬೫೦,೦೦೦ ಯೇಅರ್ಸ್. ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ೨೧ಸ್ತ ಸೆಂತುರಿ, ಅವೆರಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತೆಮ್ಪೆರತುರೆಸ್ ಕೌಲ್ದ್ ಇನ್ಕ್ರೆಅಸೆ ಬಿ ಮೊರೆ ತಂ 5°C

ಟು ಪುಟ್ ಥಟ್ ಫಿಗುರೆ ಇನ್ ಕೊನ್ತೆಕ್ಷ್ತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕುಇವಲೆನ್ತ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪೆರತುರೆ ಸಿನ್ಚೆ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಸ್ age—an ಎರ ಇನ್ ವ್ಹಿಚ್ ಮುಕ್ ಆಫ್ ಇಉರೋಪೆ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೊರೆ ತಂ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ದಿ ತರೆಸ್ಹೊಲಡ್ ಫಾರ್ ದಂಗೆರೌಸ್ ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೆಅಸೆ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 2°C. ದಿಸ್ ತರೆಸ್ಹೊಲಡ್ ಬ್ರೋಅಡ್ಲ್ಯ್ ದೆಫಿನೆಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವ್ಹಿಚ್ ರಾಪಿಡ್ ರೆವೆರ್ಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ದ್ರಿಫ್ತ್ ತೊವರ್ದ್ಸ್ ಇರ್ರೆವೆರ್ಸಿಬ್ಲೆ ಎಕಾಲೋಗಿಕಾಲ್ ದಮಗೆ ವೌಲ್ದ್ ಬೆಕಾಮೆ ವೆರಿ ದಿಫ್ಫಿಚುಲ್ತ್ ಟು ಅವೊಇದ್.

ಬೆಹಿಂದ್ ದಿ ನುಮ್ಬೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮೆಅಸುರೆಮೆಂತ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒವೆರ್ವ್ಹೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವೀ ಅರೆ ರೆಕ್ಕ್ಲೆಸ್ಸ್ಲ್ಯ್ ಮಿಸ್ಮನಗಿಂಗ್ ಔರ್ ಎಕಾಲೋಗಿಕಾಲ್ ಇನ್ತೆರ್ದೆಪೆನ್ದೆನ್ಚೆ. ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಔರ್ ಗೆನೆರಶನ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎನ್ ಉನ್ಸುಸ್ತೈನಬ್ಲೆ ಎಕಾಲೋಗಿಕಾಲ್ ದೆಬ್ತ್ ಥಟ್ ಫುತುರೆ ಗೆನೆರತಿಒಂಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಹೆರಿತ್. ವೀ ಅರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದೊವ್ನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರೊಂಮೆಂತಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಔರ್ ಚಿಲ್ದ್ರೆನ್. ದಂಗೆರೌಸ್ ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಅದ್ಜುಸ್ತ್ಮೆಂತ್ ಟು ಎನ್ ಉನ್ಸುಸ್ತೈನಬ್ಲೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್. ಫುತುರೆ ಗೆನೆರತಿಒಂಸ್ ಅರೆ ನಾಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕೊನ್ಸ್ತಿತುಎನ್ಕ್ಯ ಥಟ್ ವಿಲ್ ಹವೆ ಟು ಕಾಪೆ ವಿಥ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥೆಯ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆತೆ. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್’ಸ ಪೂರ್ ವಿಲ್ ಸುಫ್ಫೆರ್ ದಿ ಎಅರ್ಲಿಎಸ್ತ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದಮಗಿಂಗ್ ಇಮ್ಪಕ್ಟ್ಸ್. ರಿಚ್ ನತಿಒಂಸ್ ಅಂಡ್ ತಇರ್ ಕಿತಿಜೆನ್ಸ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒವೆರ್ವ್ಹೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಸೆಸ್ ಲೋಕೆದ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಥ್’ಸ ಅತ್ಮೊಸ್ಫೆರೆ. ಬಟ್, ಪೂರ್ ಕೌನ್ತ್ರಿಎಸ ಅಂಡ್ ತಇರ್ ಕಿತಿಜೆನ್ಸ ವಿಲ್ ಪೆ ದಿ ಹಿಗ್ಹೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಚೆ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್.

ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್

ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್. ರಿಚ್ ಕೌನ್ತ್ರಿಎಸ ಅರೆ ಅಲ್ರೆಅಡಿ ಪ್ರೆಪರಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಯ್ಸ್ತೆಮ್ಸ್ ಟು ದೆಅಲ್ ವಿಥ್ ಫುತುರೆ ಕ್ಲಿಮತೆ ಶೋಕ್ಕ್ಸ್, ಸೂಚ ಅಸ್ ದಿ ೨೦೦೩ ಏಉರೊಪೆಅನ ಹೆಅತ್ವವೆ ಅಂಡ್ ಮೊರೆ ಎಕ್ಷ್ತ್ರೆಮೆ ಸುಮ್ಮೆರ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಕಾಂದಿತಿಒಂಸ್. ಹೊವೆವೆರ್, ದಿ ಗ್ರೆತೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಮ್ಪಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದೆವೆಲೋಪಿಂಗ್ ಕೌನ್ತ್ರಿಎಸ ಬೇಕಾಉಸೆ ಆಫ್ ಹೀಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋವೆರ್ತಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಪಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಯ್ಸ್ತೆಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪೊಂದ್. ಮಜೋರ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ದಿಸೆಅಸೆಸ್ ಕೌಲ್ದ್ ಎಕ್ಷ್ಪನ್ದ ತಇರ್ ಕವರೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಷಮ್ಪ್ಲೆ, ಎನ್ ಅಡ್ಡಿತಿಒನಲ್ 220–400 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಕೌಲ್ದ್ ಬಿ ಎಕ್ಷ್ಪೊಸೆದ ಟು malaria—a ದಿಸೆಅಸೆ ಥಟ್ ಅಲ್ರೆಅಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ೧ ಮಿಲಿಯನ್ ಲಿವೆಸ್ ಅನ್ನುಅಲ್ಲ್ಯ್. ಡೆನ್ಗುಎ ಫೇವರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ರೆಅಡಿ ಇನ್ ಎವಿದೆನ್ಚೆ ಅಟ್ ಹಿಗ್ಹೆರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆವಶನ್ ತಂ ಹಸ ಪ್ರೆವಿಔಸ್ಲ್ಯ ಬೀನ್ ದಿ ಕೇಸ್, ಎಸ್ಪೆಸಿಅಲ್ಲ್ಯ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಅಸ್ಟ್ ಏಶಿಯ. ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ಕೌಲ್ದ್ ಫುರ್ಥೆರ್ ಎಕ್ಷ್ಪನ್ದ ದಿ ರೆಅಚ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸೆಅಸೆ. ನನ್ ಆಫ್ ಥೆಸೆ ಫೈವ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದ್ರಿವೆರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಒಪೆರತೆ ಇನ್ ಇಸೋಳಶನ್. ಥೆಯ್ ವಿಲ್ ಇನ್ತೆರಚ್ತ್ ವಿಥ್ ವಿದ್ ಸೋಶಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾಲೋಗಿಕಾಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇಸ್ ಥಟ್ ಶಪೆ ಒಪ್ಪೊರ್ತುನಿತಿಎಸ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇನೆವಿತಬ್ಲ್ಯ್, ದಿ ಪ್ರೆಸಿಸೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರನ್ಸ್ಮಿಸ್ಸಿಒನ್ ಮೆಚನಿಸ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರೊಂ ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವರಿ ಅಕ್ರೊಸ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಥಿನ್ ಕೌನ್ತ್ರಿಎಸ. ಲಾರ್ಜ್ ಅರೆಅಸ್ ಆಫ್ ಉನ್ಸೆರ್ತಿನ್ತಿ ರೆಮೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆರ್ತಿನ್ ಇಸ್ ಥಟ್ ದಂಗೆರೌಸ್ ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ಹಸ ದಿ ಪೋತೆನ್ತಯಾಲ್ ಟು ದೆಲಿವೆರ್ ಪೋವೆರ್ಫುಲ್ ಸ್ಯ್ಸ್ತೆಮಿಕ್ ಶೋಕ್ಕ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರೊಸ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ತ್ರಿಎಸ. ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಶೋಕ್ಕ್ಸ್ ಥಟ್ ಆಫ್ಫೆಚ್ತ್ ಗ್ರೌತ್ ಒರ ಇನ್ಫ್ಳಶನ್, ಮನಿ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ impacts—lost ಒಪ್ಪೊರ್ತುನಿತಿಎಸ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ದಿಮಿನಿಷೆದ್ ಪ್ರೋದುಕ್ಟಿವೆ ಪೋತೆನ್ತಯಾಲ್, ಲೋಸ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿತಲ್ ಎಕಾಲೋಗಿಕಾಲ್ ಸ್ಯ್ಸ್ತೆಮ್ಸ್, ಫಾರ್ example—are ಲಿಕೆಲಿ ಟು ಪ್ರೋವೆ ಇರ್ರೆವೆರ್ಸಿಬ್ಲೆ.

ಅವೊಇದಿಂಗ್ ದಂಗೆರೌಸ್ ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್: ಸ್ತ್ರತೆಗಿಎಸ್ ಫಾರ್ ಮಿತಿಗಶನ್

ಅವೊಇದಿಂಗ್ ದಿ ಉನ್ಪ್ರೇಸೆದೆನ್ತೆದ್ ತ್ರೆಅತ್ಸ್ ಪೋಸೆದ್ ಬಿ ದಂಗೆರೌಸ್ ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ರೆಕುಇರೆ ಎನ್ ಉಂಪರಲ್ಲೆಲೆದ್ ಕಾಲೆಕ್ಟಿವೆ ಎಕ್ಷೆರ್ಕಿಸೆ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೂಪೆರಶನ್. ಣೆಗೊತಿಅತಿಒನ್ಸ ಆನ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್-೨೦೧೨ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಾಮ್ಮಿತ್ಮೆಂತ್ ಪೆರಿಒದ್ can—and must—frame ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋನ್ ಬುದ್ಗೆತ್. ಹೊವೆವೆರ್, ಅ ಸುಸ್ತೈನಬ್ಲೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಪಥ್ವಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಮೆಅನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತ್ರನ್ಸ್ಲತೆದ್ ಇನ್ತೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ strategies—and ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಬೋನ್ ಬುದ್ಗೆತ್ಸ್. ಕ್ಲಿಮತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಿತಿಗಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ತ್ರನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ವಿ ಥಟ್ ವೀ ಪ್ರೋದುಚೆ ಅಂಡ್ ಉಸೆ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿಥಿನ್ ದಿ ಬೌನ್ದ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲೋಗಿಕಾಲ್ ಸುಸ್ತೈನಬಿಲಿಟಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೆದಿಬ್ಲೆ ತರ್ಗೆತ್ಸ್ ಲಿನ್ಕೆದ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಿತಿಗಶನ್ ಗೊಅಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ತರ್ತಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ತ್ರನ್ಸಿಶನ್ ಟು ಅ ಸುಸ್ತೈನಬ್ಲೆ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಪಥ್ವಿ. ಥೆಸೆ ತರ್ಗೆತ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋವಿದೆ ಅ ಬಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋನ್ ಬುದ್ಗೆತಿಂಗ್ ಎಕ್ಷೆರ್ಕಿಸೆಸ ಥಟ್ ಪ್ರೋವಿದೆ ಅ ಲಿಂಕ್ ಫ್ರೊಂ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಫುತುರೆ ತ್ರೌಗ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಹೊವೆವೆರ್, ಕ್ರೆದಿಬ್ಲೆ ತರ್ಗೆತ್ಸ್ ಹವೆ ಟು ಬಿ ಬಚ್ಕೆದ್ ಬಿ ಕ್ಲೆಅರ್ ಪೋಲಿಸಿಎಸ್. ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಚೌರಗಿಂಗ್. ಮೋಸ್ಟ್ ದೆವೆಲೊಪೆದ್ ಕೌನ್ತ್ರಿಎಸ ಅರೆ ಫಾಲ್ಲಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ತರ್ಗೆತ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್: ಕೆನಡಾ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಷ್ತ್ರೆಮೆ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಸಂ ಕಾಸೆಸ್, ಅಮ್ಬಿತಿಔಸ ‘ಕ್ಯೋಟೋ-ಪ್ಲಸ್’ ತರ್ಗೆತ್ಸ್ ಹವೆ ಬೀನ್ ಅದೊಪ್ತೆದ್. ದಿ ಏಉರೊಪೆಅನ ಉನಿಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಉನಿತೆದ್ ಕಿಂಗ್ದೊಂ ಹವೆ ಬಾತ್ ಎಂಬ್ರಸೆದ್ ಸೂಚ ತರ್ಗೆತ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಿಫ್ಫೆರೆಂತ್ ರೆಅಸೋನ್ಸ್, ಥೆಯ್ ಅರೆ ಬಾತ್ ಲಿಕೆಲಿ ಟು ಫಾಲ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೊಅಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಉನ್ಲೆಸ್ಸ್ ಥೆಯ್ ಮಾವೆ ರಪಿಡ್ಲ್ಯ್ ಟು ಪುಟ್ ಕ್ಲಿಮತೆ ಮಿತಿಗಶನ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೋಲಿಚಿ ರೆಫಾರ್ಮ್. ತ್ವೋ ಮಜೋರ್ ಒಎಚ್ದ್ ಕೌನ್ತ್ರಿಎಸ ಅರೆ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೋಟೋ ತರ್ಗೆತ್ಸ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಸ ಒಪ್ತೆದ್ ಫಾರ್ ಅ ವಿದೆ-ರಂಗಿಂಗ್ ವೋಳುನ್ತರಿ ಇನಿತಿಅತಿವೆ, ವ್ಹಿಚ್ ಹಸ ಪ್ರೋದುಸೆದ್ ಮಿಕ್ಷೆದ ರೆಸುಳ್ತ್ಸ್. ದಿ ಉನಿತೆದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೊಎಸ್ ನಾಟ್ ಹವೆ ಅ ಫೆಡೆರಲ್ ತರ್ಗೆತ್ ಫಾರ್ ರೆದುಸಿಂಗ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೀದ್, ಇಟ್ ಹಸ ಅ ‘ಕಾರ್ಬೋನ್-ಇನ್ತೆನ್ಸಿಟಿ’ ರೆದುಚ್ಶನ್ ಗೋಲ್ ವ್ಹಿಚ್ ಮೆಅಸುರೆಸ್ ಎಫ್ಫಿಕಿಎನ್ಕ್ಯ. ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಥಟ್ ಎಫ್ಫಿಕಿಎನ್ಕ್ಯ ಗೈನ್ಸ್ ಹವೆ ಫೈಲೆದ್ ಟು ಪ್ರೆವೆಂತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಗ್ಗ್ರೆಗತೆ ಇನ್ಕ್ರೆಅಸೆಸ್ ಇನ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್. ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಚೆ ಆಫ್ ಫೆಡೆರಲ್ ತರ್ಗೆತ್ಸ್, ಸೆವೆರಲ್ ಉನಿತೆದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್’ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹವೆ ಸೆಟ್ ತಇರ್ ಓವನ್ ಮಿತಿಗಶನ್ ಗೊಅಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ’ಸ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ೨೦೦೬ ಇಸ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್ ಅತ್ತೆಮ್ಪ್ತ್ ಟು ಅಲಿಗ್ನ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ರೆದುಚ್ಶನ್ ತರ್ಗೆತ್ಸ್ ವಿಥ್ ರೆಫಾರ್ಮೆದ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೋಲಿಸಿಎಸ್. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಬಿತಿಔಸ ತರ್ಗೆತ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿತಿಗಶನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಮ್ಪೋರ್ತಂತ್ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ತ್ರನ್ಸ್ಳತಿಂಗ್ ತರ್ಗೆತ್ಸ್ ಇನ್ತೋ ಪೋಲಿಸಿಎಸ್ ಇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೊರೆ ಚಲ್ಲೆನ್ಗಿಂಗ್. ದಿ ಸ್ತರ್ತಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್: ಪುತ್ತಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಿಚೆ ಆನ್ ಕಾರ್ಬೋನ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್. ಚಂಗೆದ್ ಇನ್ಸೆನ್ತಿವೆ ಸ್ತ್ರುಕ್ಟುರೆಸ್ ಅರೆ ಅ ವಿತಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಅಚಕೆಲೆರತೆದ್ ತ್ರನ್ಸಿಶನ್ ಟು ಲೋ-ಕಾರ್ಬೋನ್ ಗ್ರೌತ್. ಇನ್ ಎನ್ ಒಪ್ತಿಮಲ್ ಸ್ಕೆನರಿಒ, ದಿ ಕಾರ್ಬೋನ್ ಪ್ರಿಚೆ ವೌಲ್ದ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಉನ್ರೆಅಲಿಸ್ತಿಕ್ ಇನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್-ರನ್ ಬೇಕಾಉಸೆ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಕ್ಕ್ಸ್ ದಿ ರೆಕುಇರೆದ ಗೊವೆರ್ನಂಚೆ ಸಿಸ್ಟಂ. ದಿ ಮೊರೆ ರೆಅಲಿಸ್ತಿಕ್ ಒಪ್ಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರಿಚ್ ಕೌನ್ತ್ರಿಎಸ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಕಾರ್ಬೋನ್ ಪ್ರಿಸಿಂಗ್ ಸ್ತ್ರುಕ್ಟುರೆಸ್. ಅಸ್ ಥೆಸೆ ಸ್ತ್ರುಕ್ಟುರೆಸ್ ಎವೊಲ್ವೆ, ದೆವೆಲೋಪಿಂಗ್ ಕೌನ್ತ್ರಿಎಸ ಕೌಲ್ದ್ ಬಿ ಇನ್ತೆಗ್ರತೆದ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಸ್ ಇನ್ಸ್ತಿತುತಿಒನಲ ಕಾಂದಿತಿಒಂಸ್ ಅಲ್ಲೌ. ತೆರೆ ಅರೆ ತ್ವೋ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಿಚೆ ಆನ್ ಕಾರ್ಬೋನ್. ದಿ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ದಿರೆಕ್ಟ್ಲ್ಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓ೨ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್. ಇಮ್ಪೋರ್ತನ್ಟ್ಲ್ಯ್, ಕಾರ್ಬೋನ್ ತಕ್ಷತಿಒನ ದೊಎಸ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಪ್ಲ್ಯ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೆಅಸೆ ಇನ್ ದಿ ಒವೆರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುರ್ದೇನ್. ದಿ ರೆವೆನುಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಉಸೆದ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಸ್ಕಾಲ್ಲ್ಯ್ ನಯುತ್ರಲ್ ವಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿದ್ ಎನ್ವಿರೊಂಮೆಂತಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ reforms—for ಎಕ್ಷಮ್ಪ್ಲೆ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಕ್ಷೆಸ ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮರ್ಗಿನಲ್ ತಕ್ಷತಿಒನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವೌಲ್ದ್ ರೆಕುಇರೆ ಅದ್ಜುಸ್ತ್ಮೆಂತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಘ್ತ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಅಪ್ಪ್ರೋಅಚ್, ಬ್ರೋಅಡ್ಲ್ಯ್ ಕಾನ್ಸಿಸ್ತೆಂತ್ ವಿಥ್ ಔರ್ ಸುಸ್ತೈನಬ್ಲೆ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಪಥ್ವಿ, ವೌಲ್ದ್ ಎಂತಿಲ್ ದಿ ಇನ್ತ್ರೋದುಚ್ಶನ್ ಆಫ್ ತಕ್ಷತಿಒನ ಅಟ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್$10–20/ತ ಓ೨ ಇನ್ ೨೦೧೦, ರಿಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ನುಅಲ್ ಇನ್ಕ್ರೆಮೆಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್$5–10/ತ ಓ೨ ತೊವರ್ದ್ಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್$60–100/ತ ಓ೨. ಸೂಚ ಎನ್ ಅಪ್ಪ್ರೋಅಚ್ ವೌಲ್ದ್ ಪ್ರೋವಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ತೊರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ವಿಥ್ ಅ ಕ್ಲೆಅರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆದಿಚ್ತಬ್ಲೆ ಫ್ರಮೆವೊರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ಳನ್ನಿಂಗ್ ಫುತುರೆ ಇನ್ವೆಸ್ತ್ಮೆಂತ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವೌಲ್ದ್ ಗೆನೆರತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಸೆನ್ತಿವೆಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೋ-ಕಾರ್ಬೋನ್ ತ್ರನ್ಸಿಶನ್. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌತೆ ಟು ಕಾರ್ಬೋನ್ ಪ್ರಿಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಪಂದ್- ತರದೆ. ಅಂಡರ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್-ಅಂಡ್-ತರದೆ ಸಿಸ್ಟಂ, ದಿ ಗೊವೆರ್ನ್ಮೆನ್ತ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಎನ್ ಒವೆರಲ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಸುಎಸ್ ತ್ರದಬ್ಲೆ ಅಲ್ಲೋವನ್ಸೆಸ್ ಥಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ದಿ ರಿಘ್ತ್ ಟು ಎಮಿತ್ ಅ ಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ತೋಸೆ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ರೆದುಚೆ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಮೊರೆ ಚೆಅಪ್ಲ್ಯ್ ಅರೆ ಅಬಲೇ ಟು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೋವನ್ಸೆಸ್. ಒನ್ ಪೋತೆನ್ತಯಾಲ್ ದಿಸದ್ವನ್ತಗೆ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಅನ್ಡ್ತ್ರದೆ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಚೆ ಇನ್ಸ್ತಬಿಲಿಟಿ. ದಿ ಪೋತೆನ್ತಯಾಲ್ ಅದ್ವಂತಗೆ ಇಸ್ ಎನ್ವಿರೊಂಮೆಂತಲ್ ಸೆರ್ತಿನ್ತಿ: ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕುಅನ್ತಿತತಿವೆ ಕಇಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ್ಲಿಎದ್ ಟು ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್. ಗಿವೆನ್ ದಿ ಉರ್ಗೆನ್ಚ್ಯ್ ಆಫ್ ಅಚಿಎವಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಅಂಡ್ ಎಅರ್ಲ್ಯ ಕುಅನ್ತಿತತಿವೆ ಕತ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್, ವೆಲ್-ದೆಸಿಜ್ಞೆದ್ ಕ್ಯಾಪ್-ಅಂಡ್-ತರದೆ ಪ್ರೊಗ್ರಮ್ಮೆಸ್ ಹವೆ ದಿ ಪೋತೆನ್ತಯಾಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅ ಕೀ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮಿತಿಗಶನ್.


ಅಸ್ ಅ ಗೆನೆರಶನ್ ಹೂ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎರ, ವೀ ಮುಸ್ಟ್ ಪರ್ತಿಸಿಪತೆ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥ್ ಬೆತ್ತೆರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಥ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಥಟ್ ಯೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೋ ಅಟ್ ಹೋಂ.

ಮಕಿಂಗ್ ಅ ಫೆವ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಂಗೆಸ್ ಇನ್ ಯೌರ್ ಹೋಂ ಅಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಅದ್ ಟು ಬಿಗ್ ರೆದುಕ್ಟಿಒಂಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮನಿ. ಏಕ್ಷ್ಪ್ಲೊರೆ ಔರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೀನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯೌ ಕ್ಯಾನ್ ತಕೆ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ ಟು ರೆದುಚೆ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್:

 1. ಚೇಂಜ್ ೫ ಲಿಘ್ತ್ಸ್
  ಚೇಂಜ್ ಅ ಲಿಘ್ತ್, ಅಂಡ್ ಯೌ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ರೆಪ್ಳಚೆ ದಿ ಕೊನ್ವೆನ್ತಿಒನಲ ಬುಲ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಯೌರ್ ೫ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಕುಎನ್ತ್ಲ್ಯ ಉಸೆದ್ ಲಿಘ್ತ್ ಫಿಕ್ಷ್ತುರೆಸ ವಿಥ್ ಬುಲ್ಬ್ಸ್ ಥಟ್ ಹವೆ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಯೌ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಎನ್ವಿರೊಂಮೆಂತ್ ವ್ಹಿಲೆ ಸವಿಂಗ್ ಮನಿ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಲ್ಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಎವೆರಿ ಹೌಸೆಹೊಲ್ದ್ ಇನ್ ದಿ ಉ.ಸ. ತೂಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೀ ವೌಲ್ದ್ ಪ್ರೆವೆಂತ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಸೆಸ್ ಎಕುಇವಲೆನ್ತ ಟು ದಿ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಫ್ರೊಂ ನೆಅರ್ಲ್ಯ್ ೧೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಸ್.
 2. ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಅಲಿಫಿಎದ ಪ್ರೋದುಕ್ಟ್ಸ್
  ವೆನ್ ಬುಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋದುಕ್ಟ್ಸ್, ಸೂಚ ಅಸ್ ಅಪ್ಪ್ಲಿಂಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಯೌರ್ ಹೋಂ, ಗೆಟ್ ದಿ ಫೆಅತುರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆರ್ಫಾರ್ಮನ್ಚೆ ಯೌ ವಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ರೆದುಚೆ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಪೋಲ್ಲುಶನ್. ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಅಲಿಫಿಎದ ಪ್ರೋದುಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೊರೆ ತಂ ೫೦ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾತೆಗೊರಿಎಸ್, ಇನ್ಕ್ಲುದಿಂಗ್ ಲಿಘ್ತಿಂಗ್, ಹೋಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಹೆಅತಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಕುಇಪ್ಮೆನ್ತ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ್ಲಿಂಸೆಸ್.
 3. ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಸ್ಮರ್ಟ್ಲ್ಯ್
  ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೆಅನಿಂಗ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ತೆರ್ಸ್ ರೆಗುಳರ್ಲ್ಯ್ ಅಂಡ್ ಹವಿಂಗ್ ಯೌರ್ ಹೆಅತಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಕುಇಪ್ಮೆನ್ತ ತುನೆದ್ ಅನ್ನುಅಲ್ಲ್ಯ್ ಬಿ ಅ ಲಿಸೆನ್ಸೆದ್ ಕಾಂತ್ರಕ್ಟೊರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೆಅಸೆ ಕಾಮ್ಫಾರ್ತ್ ಅಟ್ ಹೋಂ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಮೆ ಟೈಮ್ ರೆದುಚೆ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್'ಸ ಟೈಮ್ ಟು ರೆಪ್ಳಚೆ ಯೌರ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಕುಇಪ್ಮೆನ್ತ, ಕೂಸೆ ಅ ಹೀಗ್ ಎಫ್ಫಿಕಿಎನ್ಕ್ಯ ಮಾಡೆಲ್, ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಸುರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಪೆರ್ಲ್ಯ್ ಸಿಜೆದ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ತಲ್ಲೆದ್.
 4. ಸೀಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲತೆ ಯೌರ್ ಹೋಂ
  ಸೀಲಿಂಗ್ ಏರ್ ಲೆಅಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ದಿಂಗ್ ಮೊರೆ ಇನ್ಸುಳಶನ್ ಟು ಯೌರ್ ಹೋಂ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ದೋ-ಇಟ್-ಯೌರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಅಕ್ಸ್ ಅರೆ ಉಸುಅಲ್ಲ್ಯ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅತ್ತಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬಸೆಮೆಂತ್. ಇಫ್ ಯೌ ಅರೆ ಪ್ಳನ್ನಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ಳಚೆ ವಿಂಡೋಸ್, ಕೂಸೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಅಲಿಫಿಎದ ವಿಂಡೋಸ್ ಫಾರ್ ಬೆತ್ತೆರ್ ಪೆರ್ಫಾರ್ಮನ್ಚೆ. ಫಾರ್ಸೆದ್ ಏರ್ ದುಕ್ಟ್ಸ್ ಥಟ್ ರನ್ ತ್ರೌಗ್ ಉನ್ಕೊನ್ದಿತಿಒನೆದ ಸ್ಪಸೆಸ್ ಅರೆ ಒಫ್ತೆನ್ ಬಿಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಸ್ತೆರ್ಸ್. ಸೀಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲತೆ ಅನ್ಯ ದುಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅತ್ತಿಚ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾವ್ಲ್ಸ್ಪಸೆಸ್ ಟು ಇಮ್ಪ್ರೋವೆ ದಿ ಎಫ್ಫಿಕಿಎನ್ಕ್ಯ ಆಫ್ ಯೌರ್ ಹೋಂ. ನಾಟ್ ಸುರೆ ವೇರ್ ಟು ಬೆಗಿನ್? ಅ ಹೋಂ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯೌ ಫೈಂಡ್ ಏರ್ ಲೆಅಕ್ಸ್, ಅರೆಅಸ್ ವಿಥ್ ಪೂರ್ ಇನ್ಸುಳಶನ್, ಅಂಡ್ ಎವಳುತೆ ದಿ ಓವರ್-ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫ್ಫಿಕಿಎನ್ಕ್ಯ ಆಫ್ ಯೌರ್ ಹೋಂ. ಬಿ ತಕಿಂಗ್ ಥೆಸೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಯೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನತೆ ದ್ರಫ್ತ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಯೌರ್ ಹೋಂ ಮೊರೆ ಕಾಮ್ಫಾರ್ತಬ್ಲೆ ಇಯರ್ ರೌಂಡ್, ಸೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಟ್ ವೌಲ್ದ್ ಒತ್ಹೆರ್ವಿಸೆ ಬಿ ವಸ್ತೆದ್, ಅಂಡ್ ರೆದುಚೆ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್.
 5. ಉಸೆ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್
  ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಎನ್ವಿರೊಂಮೆಂತಲ್ಲ್ಯ್ ಫ್ರಿಎನ್ದ್ಲ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥಟ್ ಇಸ್ ಗೆನೆರತೆದ್ ಫ್ರೊಂ ರೆನೆವಬ್ಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೌರ್ಸೆಸ್ ಸೂಚ ಅಸ್ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸನ್. ತೆರೆ ಅರೆ ತ್ವೋ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಉಸೆ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್: ಯೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಒರ ಯೌ ಕ್ಯಾನ್ ಮೊದಿಫ್ಯ್ ಯೌರ್ ಹೌಸ್ ಟು ಗೆನೆರತೆ ಯೌರ್ ಓವನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್. ಬುಯಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಜಿ, ಇಟ್ ಒಫ್ಫೆರ್ಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರೊಂಮೆಂತಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನೆಫಿತ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊನ್ವೆನ್ತಿಒನಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇನ್ಕ್ಲುದಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹೇಳ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೆಅಸೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ. ಇಫ್ ಯೌ ಅರೆ ಇನ್ತೆರೆಸ್ತೆದ್, ತೆರೆ ಅರೆ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯೌ ಕ್ಯಾನ್ ತಕೆ ಟು ಕ್ರೆತೆ ಅ ಗ್ರೀನೆರ್ ಹೋಂ , ಇನ್ಕ್ಲುದಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ತಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಪನೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸೆಅರ್ಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆನ್ತಿವೆಸ್ ಫಾರ್ ರೆನೆವಬ್ಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಯೌರ್ ಸ್ಟೇಟ್ .
 6. ರೆದುಚೆ, ರಯೂಸೆ, ಅಂಡ್ ರೆಚ್ಯ್ಕ್ಲೆ
  ಇಫ್ ತೆರೆ ಇಸ್ ಅ ರೆಚ್ಯ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಯೌರ್ ಕಾಮ್ಮುನಿಟಿ, ರೆಚ್ಯ್ಕ್ಲೆ ಯೌರ್ ನೆವ್ಸ್ಪಪೆರ್ಸ್, ಬೆವೆರಗೆ ಕಾಂತೈನೆರ್ಸ್, ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಒಥೆರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಉಸೆ ಪ್ರೋದುಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂತೈನೆರ್ಸ್ ಥಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಚ್ಯ್ಕ್ಲೆದ್ ಅಂಡ್ ಇತೆಮ್ಸ್ ಥಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪೈರೆದ್ ಒರ ರಯುಸೆದ್. ಇನ್ ಅದ್ದಿಶನ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಚ್ಯ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಬುಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋದುಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರೊಂ ರೆಚ್ಯ್ಕ್ಲೆದ್ ಮತೆರಯಾಲ್ಸ್. ರೆದುಸಿಂಗ್, ರಯೂಸಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ರೆಚ್ಯ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೌರ್ ಹೋಂ ಹೇಳ್ಪ್ಸ್ ಕಾಂಸೆರ್ವೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರೆದುಸೆಸ್ ಪೋಲ್ಲುಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಸೆಸ್ ಫ್ರೊಂ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಷ್ತ್ರಕ್ತಿಒನ, ಮನುಫಾಕ್ಟುರಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ಪೋಸಲ್.
 7. ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಯೌರ್ ಯಾರ್ಡ್
  ಉಸೆ ಅ ಪುಶ್ ಮೌರ್, ವ್ಹಿಚ್, ಉನ್ಲಿಕೆ ಅ ಗಾಸ್ ಒರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೌರ್, ಕಾಂಸುಮೆಸ್ ನೋ ಫಾಸ್ಸಿಲ್ ಫುಎಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿತ್ಸ್ ನೋ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಸೆಸ್. ಇಫ್ ಯೌ ದೋ ಉಸೆ ಅ ಪವರ್ ಮೌರ್, ಮೇಕ್ ಸುರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮುಲ್ಚಿಂಗ್ ಮೌರ್ ಟು ರೆದುಚೆ ಗ್ರಸ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್. ಕಾಮ್ಪೋಸ್ತಿಂಗ್ ಯೌರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೆದುಸೆಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗರ್ಬಗೆ ಥಟ್ ಯೌ ಸೆಂಡ್ ಟು ಲಂದ್ಫಿಲ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆದುಸೆಸ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಂಡ್ಸ್ಕಾಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೇವ್ ಯೌ ಮನಿ ಅಂಡ್ ರೆದುಚೆ ಯೌರ್ ಹೌಸೆಹೊಲ್ದ್’ಸ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್.
 8. ಉಸೆ ವಾಟರ್ ಎಫ್ಫಿಕಿಎನ್ತ್ಲ್ಯ
  ಸವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಹೋಂ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಯ್ಸ್ತೆಮ್ಸ್ ರೆಕುಇರೆ ಅ ಲೋಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಪುರಿಫ್ಯ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ತ್ರಿಬುತೆ ವಾಟರ್ ಟು ಹೌಸೆಹೊಲ್ದ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸವಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಎಸ್ಪೆಸಿಅಲ್ಲ್ಯ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಲೋಯರ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್. ತೆರೆ ಅರೆ ಅಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಚ್ತಿಒಂಸ್ ಯೌ ಕ್ಯಾನ್ ತಕೆ ಟು ಸೇವ್ ವಾಟರ್: ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆನ್ ಇರ್ರಿಗತಿಂಗ್ ಯೌರ್ ಲವನ್ ಒರ ಲಂಡ್ಸ್ಕಾಪೆ; ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ನೀದೆದ್ ಅಂಡ್ ದೋ ಇಟ್ ದುರಿಂಗ್ ದಿ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ, ಎಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ತುರ್ನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆಪ್ ವ್ಹಿಲೆ ಶವಿಂಗ್ ಒರ ಬ್ರುಶಿಂಗ್ ಟೀತ್. ದೋ ನಾಟ್ ಉಸೆ ಯೌರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ - ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವಸ್ತೆದ್ ವಿಥ್ ಎಅಚ್ ಫ್ಲಶ್. ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ಯೌ ಕ್ನೌ ಅ ಲೆಅಕಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಸ್ಟ್ ೨೦೦ ಗಲ್ಲೊಂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ ಡೇ? ರೆಪೈರ್ ಆಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಉಸೆತ್ ಲೆಅಕ್ಸ್ ರಿಘ್ತ್ ಅವಿ.
 9. ಸ್ಪ್ರೆಅದ್ ದಿ ವರ್ಡ್
  ಟೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫ್ಫಿಕಿಎನ್ಕ್ಯ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ತಇರ್ ಹೊಮೆಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ವಿರೊಂಮೆಂತ್ ಬೇಕಾಉಸೆ ಇಟ್ ಲೋವೆರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸೆ ಗಾಸ್ ಎಮಿಸ್ಸಿಒಂಸ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಪೋಲ್ಲುಶನ್. ಟೆಲ್ ೫ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ತೊಗೆಥೆರ್ ವೀ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಔರ್ ಹೊಮೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಆಲ್.

No comments: